Prohlášení o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky, “https://pegaservice.eu” (“Webové stránky“) jsou provozované a spravované společností PEGATRON Czech s.r.o. (IČO: 26730847, se sídlem na adrese Na rovince 862, Ostrava-Hrabová, 720 00), (“My“ nebo “PEGATRON“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytuje informace o kategoriích osobních údajů, které PEGATRON shromažďuje a zpracovává, účelech a právních důvodech pro takové shromažďování a zpracování, způsobu zpracování osobních údajů, době po kterou budou osobní údaje uchovány a Vašich právech ve vztahu k těmto osobním údajům.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně není vyžadováno, abyste za účelem procházení našich stránek poskytli jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje budou vyžadovány pouze v případě, když se rozhodnete kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře na našich Webových stránkách.

PEGATRON shromažďuje Vaše osobní údaje, aby zaznamenal Váš projevený zájem o vybrané aktivity či služby a pomohl Vám je využívat. Vaše osobní údaje mohou být použity za účelem poskytování našich služeb, zpracování Vašich žádostí, za účelem plnění ze smlouvy mezi Vámi a Pegatronem, k řízení našich služeb, k informování o službách a slevách.  Ke splnění výše uvedených účelů může dojít také k předání obchodních kontaktů mimo Evropskou unii, naší mateřské společnosti se sídlem na Taiwanu.

Veškeré osobní údaje, které od Vás PEGATRON shromažďuje, budou uloženy na zabezpečeném serveru. Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší registrací na našich Webových stránkách, jsou klasifikovány jako Registrační údaje. Registrační údaje jsou chráněny několika způsoby. Váš přístup do profilu je chráněn pomocí hesla a jedinečného uživatelského jména, které si vyberete. Toto heslo je uloženo v šifrované podobě. Vzhledem k tomu, že nemůžeme garantovat, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, doporučujeme, abyste své heslo s nikým nesdíleli. Pokud svůj počítač sdílíte s dalšími osobami, měli byste se vždy předtím, než z Webové stránky odejdete, odhlásit ze svého účtu, a to s cílem předejít přístupu dalších osob k Vašim osobním údajům. Vaše Registrační údaje šifrujeme, čímž zabraňujeme neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům během jejich přenosu k nám, prostřednictvím šifrovacího protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Pokud nám poskytnete jiné než Registrační údaje, jsou tyto informace přístupné pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PEGATRON prostřednictvím hesla. Vzhledem k tomu, že tyto osobní údaje nejsou přístupné mimo PEGATRON, nebudete dotázáni k výběru hesla za účelem zobrazení nebo změny takových informací.

VAŠE PRÁVA

Pokud aplikovatelné právní předpisy nestanoví jinak, máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji, které shromažďujeme a zpracováváme, následující práva:

  1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, založeném na jiném právním důvodu než výslovném souhlasu;
  2. omezit zpracování Vašich osobních údajů formou odmítnutí zpracování k marketingovým účelům;
  3. vyhledat a zrevidovat Vaše osobní údaje;
  4. vyžádat si kopii Vašich osobních údajů;
  5. předat Vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti PEGATRON, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu třetí osobě nebo na zařízení Vámi určeném;
  6. požádat o opravu nesprávných nebo neúplných dat; a
  7. požádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Zpracujeme Vaši žádost v souladu s aplikovatelnými právními přepisy.

S výjimkou případů, kdy to vyžadují aplikovatelné právní předpisy, budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po nezbytnou dobu pro splnění účelů, pro které byly tyto informace shromažďovány. Následně Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme tak, že již nebude možné Vás prostřednictvím těchto osobních údajů zpětně identifikovat.

POUŽITÍ COOKIES

Za účelem zlepšování našich Webových stránek používáme “cookies“ pro monitorování Vaší návštěvy. Jako cookies je označováno malé množství dat, které webový server posílá Vašemu prohlížeči, přičemž tato data jsou čitelná pouze pro server, který Vám je poslal. Fungují jako identifikační karta, která zaznamenává hesla, nákupy a preference. Tato data nemohou být zneužita jako škodlivý kód nebo k předání virů.

Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby přijímala cookies. Můžete si upravit nastavení Vašeho prohlížeče tak, aby Vás na cookies upozornil a Vy jste se mohli rozhodnout, zda cookies přijmete nebo nikoliv.

Vzhledem k tomu, že naše Webové stránky vyžadují ověření uživatele, cookies nejsou volitelné. Uživatelé, kteří se rozhodnou nepřijmout soubory cookies, nebudou mít pravděpodobně přístup k těmto Webovým stránkám. Soubory cookies požíváme ke sledování Vaší návštěvy našich Webových stránek a k zaznamenání IP adresy Vašeho počítače.

 

Cookies, která užíváme:

Název Účel Expirace
Session ID Pochopení chování během prohlížení našich Webových stránek Po opuštění Webových stránek
Lead ID Analýza IP adres našich návštěvníků Po týdnu
Google Analytics Provádění statistických analýz a agregovaných analýz chování při prohlížení Webových stránek Dle nastavení anonymizace

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Kvůli Vašemu pohodlí a za účelem poskytnutí informací mohou tyto Webové stránky obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. V případě, že si zvolíte tyto odkazy, opustíte tímto naše Webové stránky. Upozorňujeme, že nemáme vliv na webové stránky třetích stran ani na jejich pravidla ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těch našich. Nijak nepropagujeme ani nezastupujeme webové stránky třetích stran. Toto prohlášení se nevztahuje na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout na webových stránkách třetích stran. Doporučujeme Vám obeznámit se s prohlášením o ochraně osobních údajů na takových webových stránkách předtím, než jim poskytnete Vaše osobní údaje.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí bez souhlasu osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Pokud máte podezření, že jsme shromáždili osobní údaje od někoho pod aplikovatelnou zákonnou věkovou hranicí bez adekvátního souhlasu, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím webového formuláře (https://pegaservice.eu/cz/kontakt/webmaster-kontakt) a my bezprostředně podnikneme vhodné kroky k zjištění a prověření takového stavu.

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

V případě, že to bude potřebné, můžeme změnit ustanovení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoliv změn/aktualizací Vás o tom budeme informovat na těchto Webových stránkách. Usilujeme o ochranu Vašeho online soukromí.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud máte zájem o výkon svých práv v souvislosti s Vašimi osobními údaji, nás můžete  kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře (https://pegaservice.eu/cz/kontakt/kontaktni-formular). Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že jsme narušili Vaše právo na soukromí prostřednictvím nevhodného použití Vašich osobních údajů a nezajistili rychlou nápravu takového stavu po tom, co jsme byli na to upozorněni.