Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Během náborového procesu, společnost PEGATRON Czech s.r.o. (‘‘Pegatron”), se sídlem na adrese Na Rovince 862, 720 00 Ostrava–Hrabová, Česká republika, shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Pegatron zajistí transparentnost shromažďování a zpracování osobních údajů a splnění svých povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje zásady, dle kterých Pegatron shromažďuje, používá a zpřístupňuje Vaše osobní údaje, coby uchazeče o zaměstnání.

Účely zpracování Vašich osobních údajů

 1. realizace nezbytných úkonů v rámci náborového procesu;
 2. uzavření pracovněprávní smlouvy v případě, že se po vzájemné dohodě mezi Vámi a Pegatronem rozhodnete stát našim zaměstnancem; a
 3. zajištění souladu s právními předpisy během náborového procesu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a způsob jejich shromažďování

Pegatron o Vás v průběhu náborového procesu shromažďuje různé informace, zejména:

 • Vaše jméno a kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo); a
 • informace ohledně Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností a jazykových dovedností.

Pegatron o Vás může výše uvedené informace shromažďovat různými způsoby, zejména:

 • prostřednictvím Vámi vyplněné žádosti o zaměstnání a životopisu, které jste Pegatronu poskytli přímo či nepřímo prostřednictvím headhuntera/recruitera, nebo zaregistrováním na webových stránkách třetích stran; a/nebo
 • během pohovoru nebo jiné formy hodnocení.

V některých případech může Pegatron Vaše osobní údaje shromažďovat od třetích stran, například od těch osob, které jste ve Vaší žádosti o zaměstnání uvedli jako referenci. Potvrzujete, že všechny jejich osobní údaje byly získány v souladu s požadavky GDPR a související právní úpravou ochrany osobních údajů České republiky a že jste tyto osoby informovali o jejich právech dle požadavků právních předpisů.

Přístup k Vašim osobním údajům a doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uchovávány

V rámci Pegatron Group bude Pegatron sdílet Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelů v rámci náborového procesu. Vaše osobní údaje nebudou předány žádné jiné třetí straně. 

S výjimkou případu, kdy se stanete zaměstnancem společnosti Pegatron, nebude Pegatron uchovávat Vaše data po dobu delší než 2 měsíců po skončení náborového procesu. Po uplynutí této dvouměsíční lhůty Pegatron Vaše osobní údaje smaže, ledaže právo na výmaz uplatníte ještě před uplynutím této lhůty. Předchozí věta se neuplatní v případě, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smluvní nebo zákonné povinnosti.

Pokud bude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná, osobní údaje shromážděné během výběrového procesu budou přesunuty do složky (elektronické i papírové) personálního oddělení společnosti Pegatron a uchovány po dobu Vašeho zaměstnání ve společnosti Pegatron. O době, po kterou budou Vaše osobní údaje jako zaměstnance uchovávány společností Pegatron, budete srozuměni v prohlášení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Pegatron zajistí ochranu osobních údajů, které nám poskytnete. I když Pegatron nemůže garantovat, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, ubezpečujeme Vás, že k zajištění zabezpečení Vašich osobních údajů a prevenci neoprávněného přístupu věnujeme důkladnou péči. K zabezpečení osobních údajů využíváme vhodné technologie a interní procesy.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

 1. Právo odvolat souhlas. V případech, kdy shromažďujeme nebo/a dál zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
 2. Kromě toho máte právo na:
  • přístup k Vašim osobním údajům;
  • kopii nebo přenositelnost Vašich osobních údajů;
  • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
  • výmaz Vašich osobních údajů;
  • omezení zpracování Vašich osobních údajů; a
  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na jiném právním důvodě než na výslovném souhlasu.
 3. Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů Pegatron narušil Vaše soukromí prostřednictvím nevhodného použití Vašich dat a nezajistil rychlou nápravu takového stavu po tom, co obdržel Vaši žádost o nápravu.
 4. V případě, že máte zájem o výkon kteréhokoliv z výše uvedených práv, kontaktujte našeho HR manažera na emailové adrese pczreport(zavináč)pegatroncorp.com.

Přestože nemáte žádnou povinnost poskytnout nám Vaše osobní údaje, berte prosím na vědomí, že v případě, kdy nám vyžádané osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci správně zpracovat Vaši žádost o zaměstnání.

Potvrzujete, že všechny poskytnuté informace jsou přesné a pravdivé.